Zaproszenie na Walne

 

Zarząd Stowarzyszenia  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie

   zaprasza

Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 08.06.2022 r.

 w I terminie o godz. 18.00, w przypadku braku kworum w II terminie o godz. 18:15.

 Porządek obrad Walnego Zebrania członków stowarzyszenia UTW

1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków.
2. Wybór przewodniczącego Walnego zebrania.
3. Wybór sekretarza Walnego zebrania oraz komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności podejmowania uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Sprawozdanie zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie Uchwały nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
10. Podjęcie Uchwały nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie Uchwały nr 3/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2021.
12. Przyjęcie rezygnacji z członka zarządu koleżanki Marii Dąbrowskiej.
13. Wybór nowego Członka Zarządu.
14. Podjęcie uchwały nr 4/2022 w sprawie powołania Członka Zarządu.
15. Dyskusja programowa i wolne wnioski.
16. Zakończenie Walnego zebrania.