Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie

Zebranie odbędzie się 19 czerwca 2019r. w MOK,

w I terminie o godz. 17.30, w II terminie o godz.18.00.

Porządek obrad Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności podejmowania uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za lata 2015 – 2018.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
8. Informacja Zarządu o działalności Stowarzyszenia w roku 2019.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwały nr. 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
11. Podjęcie uchwały nr. 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
12. Podjęcie uchwały nr. 3/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2018 rok.
12a. Wręczenie dyplomów ustępującemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej.
13. Wybór Nowego Zarządu Stowarzyszenia UTW w Józefowie.
14. Podjęcie uchwały nr. 4/2019 w sprawie wyboru członków Zarządu. 7 osób.
15. Po ukonstytuowaniu się Zarządu zatwierdzenie Przewodniczącego Zarządu i podjęcie uchwały nr 5.
16. Wybór Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały nr. 6
17. Dyskusja i wolne wnioski.
18. Zakończenie Walnego Zebrania.

W imieniu Zarządu,
Teresa Uzarska – Prezes