Walne zebranie członków UTW

Zarząd Stowarzyszenia UTW w Józefowie, działając na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 roku (środa), Walne Zebranie członków Stowarzyszenia UTW
w Józefowie.
Zebranie odbędzie się w Sali widowiskowej MOK w Józefowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1,
o godz.17 00, lub w drugim terminie o godz.1730 (w przypadku braku kworum).

Porządek zebrania
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2017r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Podjęcie uchwały nr.1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu
9. Podjęcie uchwały nr.2/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
10.Informacja o zmianie zasad finansowania imprez organizowanych przez UTW
11.Propozycja zmiany opłaty członkowskiej
12.Uchwała nr.3/2018 w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej
13.Dyskusja i wolne wnioski
14.Zakończenie Walnego Zebrania

W imieniu Zarządu
Adam Godlewski – Prezes