Projekt Dom Seniora

Stowarzyszenie UTW w Józefowie zgłosiło swój udział w ogłoszonym przez Miasto Józefów konkursie na nabór partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnej realizacji projektu „Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 11 w Józefowie na potrzeby Domu Seniora”.

W wyniku konkursu Lider Projektu-Miasto Józefów wybrało ofertę UTW w Józefowie.           21.04.2017 r. podpisaliśmy umowę partnerską, dotyczącą zasad partnerstwa przy realizacji projektu pn. „Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 11 w Józefowie na potrzeby Domu Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Celem głównym projektu jest utworzenie przestrzeni dla rozwoju aktywizacji i integracji seniorów poprzez adaptację zabytkowego budynku oraz terenu przylegającego na potrzeby Domu Seniora na obszarze rewitalizacyjnym w Józefowie. Zakłada się, że projekt będzie zrealizowany do końca 2019 roku.

Zadaniem UTW czyli Partnera będzie wsparcie, doradztwo, zarówno na etapie przygotowania i rozstrzygania postępowań przetargowych, jak również związanych z realizacją  projektu a następnie  będziemy brali udział w przygotowaniu i wdrożeniu programu zajęć związanych  z funkcjonowaniem Domu Seniora, a także w prowadzeniu działań promujących projekt.

Liczymy na udział członków UTW w realizacji poszczególnych etapów  Projektu. Będziemy zwracać się do Koleżanek i Kolegów o pomoc przy realizacji poszczególnych etapów Projektu.

Zarząd UTW